Integritetspolicy

Integritetspolicy för Hus 57 Ängelholm Hotel AB, med verksamhet under varumärket Best Western Plus HUS 57.

Denna policy börjar att gälla 25 maj 2018

Syfte och omfattning av policyn
I denna policy för beskrivs hur och varför Hus 57 Ängelholm Hotel AB samlar in, använder, lagrar, delar och skyddar våra gästers, kunders, anställdas och andra berörda individers personuppgifter.
Som personuppgift räknas all information som indirekt eller direkt kan kopplas till en individ.
Vår dataskyddspolicy grundar sig på GDPR, somstår för ´General Data Protection Regulation´ och är en EU-reglering som träder i kraft 25 maj 2018. Den nya regleringen inkluderar ett hårdare krav på hantering av personuppgifter och rätten till personlig information. Konsumenter får därmed en större kontroll över personlig information som företag innehar.
För oss är det viktigt att du som gäst, kund, anställd – eller om du på annat sätt berörs av att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter – får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

Datainsamling

Vid leverans av tjänster
Vi behöver samla in och behandla personuppgifter i olika datasystem för att kunna erbjuda och leverera våra tjänster, till exempel hotellövernattning och måltider i vår restaurang med mera.

Vi behöver även använda personuppgifter för att kommunicera med kunder/gäster genom till exempel mail, post, telefon för att svara på eller ta hand om förfrågningar och bekräfta bokningar.

Personuppgifter behövs också av säkerhetsskäl för att till exempel undvika bedrägerier.

Laglig grund för denna insamling, lagring och behandling av data är att den är nödvändig för att kunna uppfylla avtal och tillhandahålla våra tjänster.

För- och efternamn, telefonnummer, hemadress, mailadress är uppgifter som till exempel behövs för att boka hotellrum.
I samband med bokningstillfället registreras även Information om vistelsetid, in- och utcheckningsdatum och om det finns särskilda behov eller önskemål i samband med de tjänster som erbjuds och bokas.

Vissa särskilda kategorier av personuppgifter anses extra skyddsvärda, bland annat uppgifter om hälsa. Att hantera en bokning där någon är allergisk kräver behandling av uppgifter om någons hälsa. Sådan behandling sker endast efter samtycke.

I marknadsföringssyfte
Vi samlar i vissa fall även in personuppgifter som används för att nå befintliga och presumtiva kunder genom direktmarknadsföring i form av till exempel nyhetsbrev via epost.

För nyhetsbrev krävs aktiv anmälan/samtycke, vilket innebär att nyanmälning till nyhetsbrevet räknas som aktivt samtycke. De prenumeranter på vårt nyhetsbrev som sedan tidigare finns i vårt register informeras om de nya dataskyddsreglerna, delges vår dataskyddspolicy och meddelas möjligheten att aktivt avregistrera sig om man önskar avsluta prenumerationen och därmed få sina uppgifter raderade ur vårt system.

Förutom tidigare nämnda personuppgifter kan i dessa fall även efterfrågas uppgifter om preferenser av olika slag. Det kan även gälla deltagande i enkäter eller liknande. I dessa fall räknas kundens aktiva och medvetna deltagande eller svar på frågor som samtycke.

Lämnat samtycke kan när som helst återkallas på berörd persons begäran, varvid samtliga personuppgifter i detta fall raderas ur våra system.

Personuppgiftsbehandling i samband med betalning
Utöver tidigare nämnda personuppgifter kan det i samband med betalning handla om kortnummer, fakturanummer, belopp, försäljningsställe, tid för transaktionen, detaljer om beställningen.

Insamlingen sker direkt via de betalande kunderna/gästerna och får därmed räknas som insamling med samtycke.

Laglig grund för denna insamling är att handel med tjänster och varor, fullgörande av avtal och genomförande av betalning i båda riktningar kräver behandling av personuppgifter kopplade till betalningar.

Bokföringslagen reglerar att alla utfärdade betalningsunderlag måste sparas. Detta innebär att personuppgifter såsom namn, adress eller för den delen betalkortsinformation kommer att lagras som minst i den utsträckning lagen kräver.

Automatiskt insamlad data
Via vår webbplats samlas viss information in automatiskt, till exempel personliga uppgifter som IP-adress och hur besökaren rör sig eller agerar på webbplatsen.

Via webbplatsen lämnas även så kallade cookies för att tilldela din dator ett slumpmässigt och unikt ID-nummer varje gång du besöker någon av våra webbplatser. Detta görs för att stödja funktionerna på våra webbplatser och registrerar vilka sidor du besöker, vilka länkar du använder och hur länge du stannar på varje sida. (En cookie är en liten textfil som läggs på din dators hårddisk av en webbläsare).

Beroende på vilken sorts data som samlas in sker behandlingen antingen efter en intresseavvägning eller samtycke.

Delning eller spridning av persondata

Dina personuppgifter kan komma att delas/spridas till tredje part på olika sätt:

Dels genom att de hanteras i system som tillhandahålls av någon av våra samarbetspartners, till exempel Best Western Hotels & Resorts, då detta krävs för att leverera efterfrågade tjänster på ett tillfredställande sätt.

Dels använder vi oss också av olika externa IT-tjänster för till exempel rumsbokning, bordsbokning i restaurang, försäljning av biljetter till evenemang mm. Dessa tjänster är vanligen så kallat molnbaserade och insamlingen av uppgifter sker via de olika tjänsternas egna webbsidor gentemot konsumenten.

Dessa tjänsteleverantörer omfattas även dessa av GDPR och har egna dataskyddspolicies. På förfrågan kan vi alltid hänvisa till dessa policies och bistå i eventuell kontakt med dessa tjänster/företag.

Inkluderat i denna kategori finns även de sociala medier som vi använder oss av i informations- och marknadsföringssyfte, främst Facebook och Instagram, vilka båda lyder under Facebooks dataskyddspolicy: https://www.facebook.com/business/gdpr

Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av andra företag som levererar produkter eller tjänster på uppdrag av oss. Det kan vara företag som hanterar teknisk support för IT- eller telekomsystem.

Gällande lagstiftning eller bestämmelser kan också kräva att vi yppar, delar eller sprider dina personuppgifter till annan tredje part. Sådana skäl kan vara om det sker i syfte att samarbeta i polisens eller annan myndighets utredning. Skäl kan även finnas vid rättsliga/juridiska fall, till följd av stämning eller försäkringsärende samt i frågor som rör egendom och säkerhet.

Företagets mål är att samtliga personuppgifter behandlas inom EU/EES-området. Vissa leverantörer kan dock komma att behandla personuppgifter utanför EU/EES-området.

Vi kräver att även dessa företag uppfyller lagstiftningen om dataskydd som fastställts i EU-direktiv 94/46/EG.

Gästers/kunders rättigheter enligt GDPR?

Rätten att bli informerad:

Vi är tydliga och ärliga mot gäster/kunder om hur vi använder deras personliga uppgifter.

Rätten att bli raderad:

Även kallad ´rätten att bli glömd´. Gäster/kunder har rätt, att utan anledning, kräva att deras personliga uppgifter raderas eller tas bort av hotellet.

Rätten till probabilitet:

Våra gäster/kunder har rätten att använda och återanvända sina personliga uppgifter utifrån eget ändamål på annat håll.

Rätten att begränsa användningen:

Våra gäster/kunder har rätt till att blockera eller begränsa hanteringen av deras personuppgifter vilket innebär att hotellet kan lagra informationen, men får inte använda uppgifterna utan gästens tillåtelse.

Rätten att rätta:

Våra gäster/kunder kan begära att få sina uppgifter korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga.

Rättigheter kring automatiserade beslut och profilering:
GDPR har infört åtgärder för att skydda berörda personers uppgifter mot att ett potentiellt skadligt beslut tas, utan mänsklig inblandning.

Rätten att invända:
Under vissa omständigheter har gäster/kunder rätt att invända mot att deras personuppgifter används. Detta inkluderar användandet av informationen till direktmarknadsföring, vetenskaplig och historisk research eller genomförandet av något som ligger i allmänhetens intresse.

Rätten till tillgång:
Våra gäster/kunder har rätt att veta exakt vilka personliga uppgifter samlar in, lagrar och behandlar och hur informationen används.

Vid en förfrågan måste det företag som “äger” informationen utan kostnad tillgodose en elektronisk kopia av de personliga uppgifterna. Vi som hotell måste säkerställa att identiteten på personen som begär informationen matchar den begärda informationen

I korthet innebär dessa rättigheter alltså att:
Du har rätt att få tillgång till dina persondata. Du kan begära en kopia av de uppgifter som vi har sparade för att verifiera den information som vi har.

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall där persondata inte är nödvändig för det syfte som den blev insamlad för.

Då vi använder dina personliga uppgifter med ditt godkännande så har du rätt att ta tillbaka detta godkännande när som helst i enlighet med rådande lagstiftning.

Vi litar på att de personliga uppgifter du lämnat är kompletta, korrekta och aktuella. Informera oss omedelbart om dina personliga uppgifter ändras eller är felaktiga.

Skydd av dina personuppgifter
Vi har infört lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska skydd för att hantera och överföra personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärder för att skydda sådan information från oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst och alla andra olagliga former av informationshantering.

Ändringar i dataskyddspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget godtycke göra ändringar i policyn.

Om du vill hålla dig uppdaterad om ändringar i dessa policyn så ber vi dig att besöka denna sida regelbundet och kontrollera på webbplatsen om policyn har ändrats. Senaste version märks ut med revisionsdatum.

HUS 57 Ängelholm Hotel AB
Best Western Plus HUS 57
Östergatan 57
262 31 Ängelholm

Tel: 0431- 575700
E-post: info@hus57.se

HUS 57 Hotell Ängelholm

Best Western Plus
Östergatan 57 262 31 Ängelholm
info@hus57.se
Telefon vxl: 0431 57 57 00
Restaurangen: 0431 57 57 57

Best Western Rewards